Regulamentul programului
„Cardul de fidelitate ELMAFARM”

            SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI

Acest program de fidelitate este organizat şi desfăşurat de SC ELMAFARM SRL, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str.Victor Babeş, nr.35, Judeţul CLUJ, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1624/2003, cod unic de înregistrare 15516302, atribut fiscal RO. Prin completarea şi semnarea formularului de înscriere, participanţii la program, se obligă să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului de Fidelitate ELMAFARM, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament de Fidelitate”). Regulamentul de Fidelitate stă la dispoziţia oricărui participant la program, pentru consultare, în toate punctele de lucru ale societăţii şi pe site-ul societăţii noastre la adresa www.elmafarm.ro . Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament de Fidelitate, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după 15 zile de la anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări făcute în mod public prin expunere pentru consultare în toate punctele de lucru ale societăţii şi pe site-ul societăţii .

            SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

Programul de fidelitate este organizat de SC ELMAFARM şi se desfăşoară în punctele de lucru după cum urmează :

  • FARMACIA ELMAFARM Victor Babes, situata in Cluj-Napoca, str. Victor Babes 35;
  • FARMACIA ELMAFARM Iulius Mall, situata in Cluj-Napoca, complex comercial Iulius Mall, parter, str. Al. Vaida Voievod nr. 53 – 55 ;
  • DROGHERIA ELMAFARM The Office, situata in Cluj-Napoca, cladirea de birouri The Office, bdul. 21 Decembrie nr. 77.

            SECTIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI

Programul de fidelitate a fost lansat la data 01.06.2014 şi are durată nedeterminată.

SC ELMAFARM SRL are dreptul să hotărască în orice moment încetarea programului. Înştiinţarea referitoare la încetarea programului va fi afişata în toate punctele societăţii şi pe site cu cel puţin 15 zile înainte de data încetării programului într-un loc vizibil. Programul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament de Fidelitate.

            SECTIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Poate fi membru al programului de fidelitate orice persoana fizică ce are domiciliul stabil în România şi a împlinit 18 ani. La program se poate participa numai prin completarea şi semnarea formularului de înscriere. Formularul de înscriere este accesibil fizic în punctele de lucru ale SC ELMAFARM SRL. Participantul este obligat să completeze integral formularul de înscriere, cu date reale şi citeţ. Participantul este de asemenea obligat să completeze toate câmpurile în formularul de înscriere. Aceste câmpuri sunt : nume, prenume, data naştere, sex, localitate, strada, număr, judeţ/sector,telefon, profesie, semnătură. Formularul de înscriere în program se completează şi se predă la orice punctu de lucru SC ELMAFARM SRL. Formularul nesemnat sau conţinând date incomplete nu este valid, ceea ce atrage după sine imposibilitatea obţinerii fidelizării.

            SECTIUNEA 5. MECANISMUL PROGRAMULUI

Cumpărând din farmacia SC ELMAFARM SRL orice produs, participantul beneficiază pe loc de reducere pentru valoarea de plată de pe bon. Sistemul de acordare a reducerilor este următorul :

  • 11 % reducere din valoarea de plată de pe bon la retetele compensate si gratuite pentru orice produs cu excepţia produselor care participă la alte reduceri sau nu pot beneficia de reduceri datorita conditiilor comerciale ;
  • 7 % reducere din valoarea de plată de pe bon la vanzarea libera pentru orice produs cu excepţia produselor care participă la alte reduceri sau nu pot beneficia de reduceri datorita conditiilor comerciale ;

Medicamentele cu pret de amănunt mai mare de 300 RON, nu participa la reducere.
Valoarea minima a bonului 0.00 RON.
Lista produselor care nu participă la Regulamentul de fidelitate poate fi consultată in punctele de lucru ale SC ELMAFARM SRL.

            5.3.Alte dispoziţii

Procentul discountului poate fi modificat de Organizator acesta fiind afişat în regulamentul în vigoare. Posesorul de card care înainte de efectuarea tranzacţiei, nu informează personalul angajat şi nu predă cardul pentru scanare, nu va putea beneficia de aceste discounturi. Cardul nu permite oferirea discountului ulterior momentului tranzacţiei. Orice discounturi aplicate în farmacia SC ELMAFARM SRL, în cadrul programului de fidelitate, se supun următoarelor condiţii: orice discount se aplică produselor doar cu condiţia ca preţul de vânzare cu amănuntul să nu fie egal sau să nu scadă sub costul de achiziţie, conform reglementărilor legale în vigoare.

            SECTIUNEA 6. CARDUL DE FIDELITATE ELMAFARM

Cardul de fidelitate ELMAFARM destinat clienţilor farmaciei SC ELMAFARM SRL oferă posibilitatea obţinerii unui discount imediat în funcţie de produsele cumpărate Fiecare participant are dreptul la un singur card. Falsificarea cardului se pedepseşte conform legilor. În plus faţă de această variantă de card, SC ELMAFARM SRL poate emite şi alte tipuri de carduri, materializate sau dematerializate adresate anumitor categorii de clienţi, în baza altor regulamente distincte.

Cardul de fidelitate este disponibil pe loc clienţilor în farmacie în schimbul completării şi semnării formularului de înscriere în programul de fidelitate ELMAFARM la achiziţionarea de produse în valoare minimă a bonului de casă de 30 RON.

SC ELMAFARM SRL îşi rezervă dreptul de a invalida oricare tip de card după o perioada de 6 luni de neutilizare sau orice card de fidelitate ELMAFARM care a fost folosit încălcându-se oricare dintre prevederile prezentului regulament. Aceste carduri, odată invalidate, nu vor mai fi reactivate. Poate beneficia în schimb de un nou card, completând un nou formular de card.

            SECŢIUNEA 7. FOLOSIREA CÂRDULUI DE FIDELITATE ELMAFARM

Pentru a beneficia de discounturi, clientul va trebui să anunţe de la început, înainte ca personalul din farmacie să înceapă introducerea produselor în softul de gestiune, că este posesor de card de fidelitate ELMAFARM. Cardul scanat în program, moment în care farmacista va avea acces la informaţii privind discounturile oferite pentru produsele achiziţionate şi va putea oferi discounturi, în funcţie de produsele achiziţionate.

            SECŢIUNEA 8. CARDURILE DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE

Dacă un card ELMAFARM s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, trebuie anunţat imediat la farmacie. Odată cu înştiinţarea se vor comunica numele, adresa şi celelalte date de identificare ale posesorului de card. Participantul care îşi pierde cardul sau îi este furat are dreptul la un nou card. Primirea noului card se face în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la anunţarea pierderii sau furtului.

            SECTIUNEA 9. FUNCŢIONAREA SERVICIULUI DE RELAŢII CU CLIENŢII

Posesorii de card pot obţine informaţii referitoare la funcţionarea programului de fidelitate şi folosirea cardului consultând Regulamentul de Fidelitate afişat în farmacie sau adresându-se personalului de specialitate din farmacie. Titularul cardului trebuie să anunţe fără întârziere personalul de specialitate din farmacie orice schimbare a informaţiilor personale, inclusiv modificările de adresa şi, de asemenea, va anunţa pierderea, furtul sau deteriorarea cardului de fidelitate. În scopul protejării datelor personale ale participanţilor la programul de fidelitate, personalul de specialitate din farmacie va solicita anumite informaţii pentru a stabili identitatea clientului. Dacă personalul de specialitate din farmacie nu a stabilit în mod corespunzător identitatea clientului el este îndreptăţit să refuze furnizarea de informaţii.

            SECTIUNEA 10. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Prin semnarea formularului de înscriere, participantul îşi exprimă consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei SC ELMAFARM SRL, precum şi pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii SC ELMAFARM SRL, în scopuri statistice, pentru acţiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la SC ELMAFARM SRL. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către compania SC ELMAFARM SRL în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 32558 din 05.08.2014 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Participantul are drept de acces la date, dreptul de intervenţie şi dreptul de opoziţie asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispoziţiile art.13, 14, 15 din Legea 677/2001. Astfel, orice persoană îşi poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri către SC ELMAFARM SRL, la sediul din Cluj- Napoca, str.Victor Babeş, nr.35, jud. Cluj, întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, cerere în care se vor menţiona datele de identificarea ale persoanei în cauză, inclusiv adresa de corespondenţă, precum şi datele asupra cărora se solicită intervenţia, motivul justificat şi modul de intervenţie.

De asemenea, persoana ale cărei date sunt prelucrate are dreptul să solicite, fără nici o justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, datată şi semnată pe adresa sediului firmei al societăţii comerciale, ca datele cu caracter personal să nu fie prelucrate de SC ELMAFARM SRL în scop de marketing direct. SC ELMAFARM SRL, în termen de 15 zile de la primirea solicitării conform celor menţionate anterior, va comunica în scris informaţiile solicitate şi, dacă este cazul, măsurile luate.

            SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui participant la program în farmacie si pe site-ul societăţii la adresa www.elmafarm.ro. Pentru informaţii suplimentare participanţii se pot adresa personalului de specialitate din farmacie. Prin participarea la acest Program, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenelor şi condiţiilor prezentului Regulament de Fidelitate.